Kurumsal Gelişim Akademi (KGA) Yapılanması ve Yönetimi

kurumsal gelişim

Her bir kurumun kendine özgü bir yaşanmışlığı, tarihi, müşteri memnuniyet anlayışı, çalışan politikası ve kültürü vardır. Olumsuzluklardan arındırılmış çalışan tecrübelerinden oluşan ve süregelen kurumsal hafızadan faydalanma gerekliliğini göz ardı edemeyiz.

Şirketlerimizin kısa ve uzun süreli hedeflerine ulaşabilmeleri için eğitim ve gelişim uygulamalarını KGA bünyesinde yürütme gerekliliği artık hepimizin kabulüdür. Dolayısıyla kurumsal şirketler; kurum kültürünü, kurumsal hafızayı ve kuruma özgü değerleri geleceğe taşımak adına kendi bünyelerinde KGA oluşturmaya çalışmaktadır.

KGA’leri kurumlarımızın amaçlarına ulaşmasında, sağlıklı ilerlemesinde ve büyümesinde stratejik bir role sahiptir. KGA’leri, faaliyet gösterdiği sektöre, kurum kültürüne ve kurumun değerlerine uygun yapılandırılmalıdır. KGA uygulamaları ancak içinde bulunduğu organizasyondaki diğer fonksiyon ve süreçlerin doğru işlemesi ile kurumsal gelişime katkı sağlayabilir.

Örnek olarak; kurumun işe alım süreci belirsiz, performans sistemi yok ve çalışanların yetkinlikleri belirlenmemişse; iç ve dış veri/bilgi alınamadığı için KGA uygulamaları beklenen sonuçları da üretemeyecektir.

KGA faaliyetlerinin sistematik yöntemler ve formatlar üzerinde kurgulanması, eğitim ve gelişim faaliyetlerinin yönetilebilir, raporlanabilir ve sürdürülebilir hale gelmesini sağlamaktadır.

KGA faaliyetlerinde üç tip eğitim ihtiyaç analizi gerekir;

 1. Kurumun İhtiyaç Analizi
  • Kurum stratejik hedeflerine göre iş hedeflerinin belirlenmesi
  • Varlık temelli insan kaynakları analizi (süreç, yol ve yöntem)
  • Verimlilik endeksi değerlendirmesi
  • Organizasyon ikliminin değerlendirmesi
  • ...
 2. Mesleki (İş) İhtiyaç Analizi
  • Görev tanımlarının belirlenmesi
  • Görevi yerine getirmek için gereken minimum standartların belirlenmesi
  • Görevi yerine getirmek için gerekli becerilerin belirlenmesi
  • ...
 3. Çalışanın İhtiyaç Analizi
  • Performans sonuçlarının değerlendirmesi
  • Teknik/Davranış temelli yetkinlik ölçümlerinin değerlendirmesi
  • Çalışanın görevindeki yeterliliğinin belirlenmesi
  • ...

Eğitim ve gelişim ihtiyaçları KGA bünyesinde belirlenip ilgili analizler tamamlandıktan sonra sıra eğitim tasarımına ve uygulama aşamasına gelir. İş sahipleri, KGA faaliyetlerinin iş hedeflerine ve şirkete katkısını bilmek isterler. Dolayısıyla eğitim ve gelişim sürecinin en önemli aşaması uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi olmalıdır.

kurumsal gelişim
kurumsal gelişim

KGA’leri aşağıda verilen beş temel adım çerçevesinde faaliyetlerini ölçer ve değerlendirir;

 1. Tepki ve Memnuniyet
 2. Öğrenme
 3. Uygulama ve Davranış Değişikliği
 4. İşe Sonuçlarına Katkısı
 5. Yatırımın Geri Dönüşü

KGA faaliyetlerinin istenen iş sonuçlarına ulaşmayı sağlayabilmesi için şirket yönetiminin belirlediği stratejileri temel alması gerekir. Yönetimin stratejik yönlendirmesi ve hedefleri KGA’lerinin yıllık eylem planlarını oluşturmasında kilit önem taşımaktadır.

Nihai olarak; KGA faaliyetlerinin maliyet mi yatırım mı olduğunu ortaya koymak durumundayız!

AA Kurumsal Gelişim olarak KGA Yapılanması ve Yönetiminde Başarı Adımlarımız:

 • KGA Yapılanma Modeli ve Uygulama Süreci Usul ve Esaslarını Belirleme
 • KGA Yapılanması, Görev, Yetki ve Sorumlulukların Belirlenmesi
 • KGA Faaliyetlerini Belirleme, Tasarımlama ve Bütçelendirme
 • Kurumsal Gelişim ve Büyüme Amaçlı Eğitim ve Gelişim İhtiyacı Analizi; Strateji ile Uyumlaştırma
 • Öğrenme Tarzları, Öğrenme Stil Modeli ve Öğretim Tasarımı
 • Eğitim ve Gelişim Programlarının Analizi, Tasarımı ve Geliştirilmesi
 • KGA Faaliyetlerini Ölçümleme ve Değerlendirme
 • KGA’sine Özgü Davranış Gelişim Envanterini Oluşturma ve Raporlama
 • İç/Dış Eğitim ve Eğitmen Yönetim Sistemini Kurma ve Çalışır Olmasını Sağlama
 • Eğitim ve Eğitmen Süreç Performans Yönetimi
 • KGA Planlama ve Uygulama Destek Yönetimi
 • KGA Bütçe, Sözleşme ve Satınalma Yönetimi
 • Stratejik Eğitim ve Bilgi Yönetimi
 • KGA Esas ve Yan Giderlerini Yapılandırma ve Raporlama
 • KGA Bünyesinde Dijital Öğrenme Kaynaklarını Yapılandırma ve Akıllı Teknoloji Yatırımları
Dijital Öğrenme Kaynaklarını Yapılandırma ve Akıllı Teknoloji Yatırımları:

Yetişkin öğrenmesinde dijital öğrenme kaynakları hem kurumlar açısından hem de çalışanlar açısından önemli bir yer tutmaktadır. Kurumlar yüz yüze yapılan öğrenme etkinliklerinin akılda kalıcılığını arttırmayı ve maliyet tasarrufu sağlamayı çoğunlukla dijital kaynaklarla gerçekleştirmeyi hedeflerler. Çalışanlar ise kurumları tarafından kendilerine sunulan farklı öğrenme yöntemlerine göre gelişimlerini sürdürür, zaman ve mekândan bağımsız olarak öğrenme ve gelişim sağlayarak kurumlarının kurumsal gelişim sürecine doğrudan katkı sunarlar.

Teknolojinin çok boyutlu gelişimi ile günümüzde artık pek çok dijital kaynak, KGA’lerinin bütünleşik öğrenme mecrası olarak kullanılmaya başlanmıştır.

AA Kurumsal Gelişim olarak sıklıkla tercih edilen bazı dijital öğrenme kaynaklarımız;

 • Yüz Yüze Öğrenme Ortamı
 • Etkileşimli İçerik Ortamı
 • Video Öğrenme Ortamı
 • Günce (Blog) Öğrenme Ortamı
 • Kavramsal Öğrenme Ortamı
 • Dijital İş Uyum (Oryantasyon) Ortamı
 • Sorun / Deneyim Temelli Öğrenme Ortamı (Vaka Çözümleme, Forum vb.)
 • Sanal Sınıf Ortamı
 • Podcast Yayınları Ortamı
 • Pekiştirme (Hatırlatıcı) Ortamı
kurumsal gelişim

Kullanılan öğrenme yönetim sistemleri çoğunlukla etkileşimli içerik ortamı ve yüz yüze öğrenme ortamlarını bir arada bulundurur. Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemlerinin bir modülü olabildiği gibi ayrı bir sistem olarak da konumlandırılabilir.

Yüz Yüze Öğrenme Ortamı: Öğretici, tesis, gözetmen ve katılımcılardan oluşan yüz yüze öğrenme etkinliklerinin planlandığı, yönetildiği ve raporlandığı ortamdır.

Etkileşimli İçerik Ortamı: Bazen bir anahtar hedefe bazen birden fazla öğrenme hedefine odaklanan dijital içeriklerin yönetildiği ve raporlandığı ortamdır. Dijital öğrenme standartları (SCORM, AICC, vb.) ile uyumlu olması son derece önemlidir.

Video Öğrenme Ortamı: Öğrenmeyi kalıcı hale getirmenin yanı sıra, karmaşık bilgilerin kavranmasında da büyük kolaylıklar sağlayabilen videoların yönetildiği ve raporlandığı ortamdır. Kurgulanacak ortamda öğrenenlerin pasif olarak video izlemek yerine video ile etkileşime geçerek hikâyeyi yönlendirir ve yönetebilir olmasının sağlanması video öğrenmede son derece kritiktir.

Günce (Blog) Öğrenme Ortamı: Etkileşimli içerik ya da video olarak aktarılamayacak içeriklerin sunulduğu, keşif, öneri ve kılavuz yaklaşımlarıyla çift yönlü iletişimin desteklendiği, kurum içerisinde sinerji ve aynı zamanda yeni öğrenme kültürünün oluşmasına katkı sağlayan içeriklerin yönetildiği ve raporlandığı ortamdır.

Kavramsal Öğrenme Ortamı: Öğrenenlerin sektöre, kuruma özgü bazı terim ve kısaltmaları anlamlandırarak hızlı öğrendiği ve raporlandığı ortamdır.

Dijital İşe Uyum (Oryantasyon) Ortamı: İşe yeni başlayan çalışanların iş yeri ortamına, iş süreçlerine ve kurumsal usul ve esaslara kolay uyum sağlamasına imkân sunulduğu, içeriğe erişim ve güncelleme kolaylığı ile sürekliliğin sağlandığı ve raporlandığı ortamdır.

Sorun / Deneyim Temelli Öğrenme Ortamı (Vaka Çözümleme, Forum vb.): Çalışanları profesyonel yaşamları süresince karşılaşmaları muhtemel durumlara benzer koşullar ile karşı karşıya getirerek bu durumları kendisinin çözmesine yardımcı olacak bir öğrenmenin sağlandığı ve raporlandığı platformdur. Vaka çözümleme uygulamaları ile çalışanların etkileşimli olarak öğrenmeleri ve gelişimleri sağlanmaktadır. Öğrenen yaşanmış vaka uygulamaları ile tanımlama, çözümleme ve somut öneri getirme becerisi kazanacaktır. Çalışanlar sorun/sorunlarla karşılaştığında daha verimli ve kaliteli sonuçlara ulaşacaktır.

Sanal Sınıf Ortamı: Öğrenenlerin en az bir öğretici ile görüntülü ve sesli olarak bilgisayar ya da mobil cihazlar üzerinden uzaktan görüşme yapabildiği ve tüm oturumların raporlandığı ortamdır. Oturum sırasında eşzaman(senkron) kaymasına sebep olabilecek tüm sorunların etkili bir öğrenmeye ket vuracağı unutulmamalıdır. Uygulamaya alınacak hizmetin altyapı ve hizmet kalitesinin güçlü olduğundan emin olunmalı, kendini ispatlamış teknolojilere yatırım yapılmalıdır.

Podcast Yayınları Ortamı: Öğrenenlerin içeriklere yalnızca işitsel olarak erişebildiği ve raporlandığı ortamdır. Her zaman kullanıma hazır olma özelliği bulunur ve üretimi daha az maliyetlidir. Ancak profesyonel ses kayıt imkânı sınırlı ise etkili bir öğrenme sürecinden söz edilemeyeceği unutulmamalıdır. Doğru kaydedilememiş bir ses dosyasının öğrenene odaklanma sorunu yaşatacağı bilinmeli, tercih edilecek içeriklerin kayıt kaliteleri iyi değerlendirilmelidir.

Pekiştirme (Hatırlatıcı) Ortamı: Öğrenenlerin bir öğrenme etkinliği sonrası, edindikleri bilgileri tekrar edebildiği, bu pekiştirmeyle akılda kalıcılığın arttırılmasının hedeflendiği ve raporlandığı ortamdır.

kurumsal gelişim

Dijital öğrenme kaynakları iç içe aynı ortamlar içerisinde yer alabildiği gibi modüler olarak da konumlandırılabilirler. Ancak her ortamda kaydedilen verilerin kendine özgü metriklerinin olduğu ve aynı ortam içerisinde analitik düzlem oluşturmak için yeterli olamayacağı unutulmamalıdır. Ayrıca kurumun tüm dijital öğrenme kaynaklarına sahip olma zorunluluğu da yoktur. Kurum kültürünün ve çalışanların demografik yapılarının da teknoloji yapılandırmasında etkin rol aldığı göz önünde bulundurulmalıdır.

Kaynaklarımızı iyi yöneterek verimli ve kaliteli sonuçlar elde etmek zorundayız. Maliyet yönetimi başarısı kurumların yaşayabilmesi için artık zorunlu bir ön koşuldur. Günümüzde artık kurumlar, kurumsal gelişim akademilerinde yürütülen çalışmalar için maliyetten tasarruf etmeyi önemli görmeli ve zamanı daha verimli kullanma gayreti ile "kurum içi" çözümlere yönelmelidir.

Öğretim tasarımı, grafik tasarımı, kendi kodları ile üretim ve uyarlamalar kurum içerisinde karşılandığında hem ihtiyaca kesin çözüm sunulacağı hem de maliyet ve zaman tasarrufu sağlanacağı gerçeği ortadadır.

KGA’lerinde sadece dijital öğrenme kaynaklarına yatırım yapmak yeterli olmayabilir. KGA bünyesinde dijital pazarlama projeleri, etkileşimli ortamlar, yazılı/sözlü görsel yayınlar, duyuru ve mesajlar da tanıtım-tutundurma çalışmaları kapsamında kurumsal gelişimin bir parçası olarak değerlendirilmeli ve bu yönde teknoloji yatırımları doğru planlanmalı, iş planları buna göre düzenlenmelidir.

AA Kurumsal Gelişim Hizmetleri A.Ş. olarak dijital içerik üretimini, ilgili tüm ortamların yapılandırılmasını ve işletme yöntemlerini birlikte sağlayabiliyoruz.

Esas olan, KGA kurmak değil; İnsan Kaynakları fonksiyonları ile bütünleşik KGA sürekliliğini sağlamaktır.

AA Kurumsal Gelişim olarak tüm işletme fonksiyonları ile uyumlu ve kurumunuza özel KGA yapılanmasını ve sürekliliğini sağlıyoruz.

Bugüne kadar yaptıklarımız ve başarılarımız rehberimizdir.

kurumsal gelişim
ÜCRETSİZ, ÖZEL İÇERİK

Okumaya devam etmek ve uygulama örneklerini keşfetmek için kayıt oluşturabilirsiniz.

Uygulama Örneği 1:

300’ün üzerinde bayisi ve farklı satış kanalları olan bir teknoloji ve perakende şirketinde satış ekiplerinin gelişiminin amaçlandığı bir projede;

Birinci aşamada, yönetimin satış ekiplerinden beklentisi, stratejileri ve ekiplerin neleri başarmak istedikleri alınarak hedefler belirlenir.

İkinci aşamada, gelişime katkı sağlayacak girdilerin neler olabileceği tespit edilir ve ekipler hakkında bilginin alınabileceği kilit çalışanların dahil edileceği proje ekibi oluşturulur.

Üçüncü aşamada, gelişim için gerekli bilgiler (performans sonuçları, satış rakamları, hedefler, yetkinlik değerlendirmeleri) toplanır.

Dördüncü aşamada, birim ve bireysel bazda özel geliştirilen formlarla ihtiyaç analizi yapılır, odak grup görüşmeleri gerçekleştirilir ve yönetici görüşlerinin alınması ile ana gelişim başlıkları oluşturulur.

Beşinci aşamada, sahaya inerek işbaşı gözlem ve çalışma yapılarak, görüşmelerdeki tespitlerle iş başındaki uygulamaların denkliği ve uyumu analiz edilir.

Altıncı aşamada, sadece personelin eğitimini kapsamayan, geliştirilmesi ya da revize edilmesi gereken süreç ve aksiyon önerileri ile hazırlanmış kapsamlı bir analiz raporu yönetime sunulur.

Uygulama Örneği 2:

Şirket satın almaları ve birleşmeleri ile büyük bir organizasyona dönüşen şirketin, merkezi eğitim yönetim sistemi kurması istenen bir projede;

Birinci aşamada, merkezi eğitim yönetim sistemi ile yönetimin neleri hedeflediği ve stratejileri alınarak ana hedef ve değerlendirmeler alınır.

İkinci aşamada,

 1. mevcut eğitim bölümü çalışanları ile bir araya gelinerek 3 günlük eğitim yönetimi stratejileri ve uygulamaları adlı atölye çalışmasının yapılarak yönetim hedef ve stratejilerine uygun eğitim bölüm modellemesi (fakülte, matris, müşteri, kurumsal üniversite) belirlenir ve eğitim yönetim süreçleri çizilir,
 2. mevcutta eğitim bölüm çalışanlarının olmaması durumunda iki alternatiften biri olan dışarıdan eğitim profesyonellerinin işe alımı sürecinde aktif rol alınır, diğer seçenek olarak da içeriden kişilerin rotasyonlarıyla ekibin oluşturulması yöntemi ile ekip belirlendiğinde ortak dil ve hedeflerin belirlenmesi için atölye çalışması yapılır.

Üçüncü aşamada, organizasyon şekli, teknik altyapısı ve yazılımları göz önünde bulundurularak doğru bilgi ve eğitim yönetim sistemi seçimi yapılır; işlevselliği sağlamada aktif rol üstlenilir.

Dördüncü aşamada, yapılan işler; hedefleme, bölüm modelleme ve yapılandırma, eğitim yönetim süreçlerinin hazırlanması ve sistem altyapısının kurulmasını özetleyen yönetim raporu tutundurma ve aksiyon planları ile sunulur.

Sözün özü olarak;, şirketinizdeki eğitim ve gelişim faaliyetlerinin daha etkin gerçekleştirilmesi ve şirket hedeflerinize katkı sağlayan bir yapıda faaliyete geçmesi için bizim deneyimlerimiz, sizin başarınız olacaktır.

TALEP OLUŞTUR

Görüşme ya da gelişim hizmetlerimize katılma taleplerinizi iletin!

Görüşme organizasyonu ya da etkinliğe kayıt için formumuzu doldurabilirsiniz.