İş Süreçleri Yönetimi ve Denetimi

kurumsal gelişim

Günümüzün iş dünyasında işletmelerimizin rekabet güçlerini artırmak ve sürekliliğini sağlamak temel amaç olarak önümüzde duruyor. Peki, değer yaratan süreçlerin farkında mıyız? Değer yaratan süreçleri belirlemek için bir çabamız var mı? Bu bağlamda, cevap aranması gereken sorular;

 • Değer yaratan süreçler nasıl belirleniyor?
 • Öncelik sıralaması neye göre ve nasıl yapılıyor?
 • Ne ölçüde esnek, güvenilir ve etkin biçimde birbiriyle ilişkilendiriliyorlar?

Rekabet gücünün uzun vadede güvence altına alınabilmesi, ancak değer yaratan süreçlerin iyileştirilmesiyle mümkün olabiliyor.

Süreç; birbiriyle karşılıklı ilişki ve etkileşim içinde olan ve girdileri çıktılara dönüştüren araç ve faaliyetler bütünüdür. Süreçleri iyileştirme yolu ve olanakları ise süreç organizasyonundan ve süreç yönetiminden geçmektedir.

AA Kurumsal Gelişim olarak süreç iyileştirme çalışmalarımızda;

 • Süreç Analizi: Süreçler sistemli olarak incelenir, ayrıştırılır ve tanımlanır.
 • Süreç Değerlendirme: Süreçler güçlü ve zayıf noktalarına göre değerlendirilir.
 • Süreç Düzenleme: Süreçler işletme amaçlarına göre biçimlendirilir.
 • Süreç Yöneltme: Süreçler birbirleriyle uyumlu ve güvenli bir şekilde yürütülür ve geliştirilir.

Rekabet gücünüzü artırmak amaçlı süreç iyileştirme çalışmalarımızın hedefleri:

 • Verimliliğin arttırılması,
 • Maliyetlerin düşürülmesi,
 • Kalitenin iyileştirilmesi,
 • İşlerin insan ve performans odaklı olarak yeniden düzenlenmesidir.

AA Kurumsal Gelişim® olarak iş süreçlerinizin belirlenmesi, sınıflandırılması, iyileştirilmesi, standartlaştırılması ve hızlandırılması çalışmalarını sistematik ve metodik yöntemler ile yürütüyoruz.

 • Süreç Zaman ve Maliyet Verilerinin Yönetimi
 • Süreç ve Birim Maliyet Analizi
 • Süreç Maliyetlerinin İyileştirilmesi
 • Kurumsal Yeniden Yapılanma (Reorganizasyon) ve Norm Kadro Hesabı
 • Süreç Verimliliğinin Değerlendirilmesi
 • İş Değerlendirme ve Ücret Yönetimi
 • İş Gücü Performans Yönetimi
 • Ergonomik Açıdan Çalışma Yeri Düzenleme
kurumsal gelişim
ÜCRETSİZ, ÖZEL İÇERİK

Okumaya devam etmek ve uygulama örneklerini keşfetmek için kayıt oluşturabilirsiniz.

Uygulama Örneği 1:

Üretim süreçlerinde verimliliği artırma ve maliyetleri iyileştirme amaçlı bir projede;

Birinci aşamada, yönetimin önceliklendirdiği üretim süreçleri hakkında üst düzey ile bilgi toplamak amacıyla “başlangıç (kick off)” toplantısı düzenlenir. Şirketin teknik personelinden oluşan bir proje ekibi oluşturularak ekibe, çalışmalar sırasında kullanılacak tekniklerle ilgili eğitim verilir.

İkinci aşamada, çalışma kapsamında yer alan bölümlerde proje ekibi tarafından zaman etütleri yapılır ve değerlendirilir.

Üçüncü aşamada, ilgili bölümlerde yine proje ekibi tarafından iş örneklemesi çalışmaları yapılır.

Dördüncü aşamada, analizler sırasında gözlemlenen sorunlar ABC analiziyle önem derecelerine göre sıralanır ve projelendirilir. Ekip içerisinden her bir iyileştirme projesini yürütecek sorumlu ve yürütücüler belirlenir.

Beşinci aşamada, belirlenen iyileştirme projeleriyle ilgili fizibilite çalışmaları yapılır; hemen uygulanabilir olanlar uygulamaya alınır. Teknolojik yatırım gerektiren projeler ise yönetime rapor edilir.

Altıncı aşamada, proje çalışmaları sırasında elde edilen veriler değerlendirilir ve bir raporla birlikte yönetime sunulur.

Proje Çıktıları:

 • Üretim süreciyle ilgili süreç haritaları çıkartılır.
 • Planlama, yürütme, kontrol ve ücretlendirmede temel oluşturabilecek standart süreç zamanları tespit edilir.
 • Kayıp zamanlar belirlenir ve bu zamanların iyileştirilmesiyle ilgili iyileştirme projeleri geliştirilir.
 • Geliştirilen projelerin uygulanmasıyla önemli zaman tasarrufları, dolayısıyla maliyet iyileştirilmesi sağlanır.
 • Şirkette benzer projeleri hazırlama, yürütme, değerlendirme ve sonuçlarını devreye alma becerileri kazanan bir ekip oluşturulur.

Uygulama Örneği 2:

Organizasyon yapısının gözden geçirilerek en uygun şekle sokma ve iyileştirilmesi, iş analizleri yapılarak iş tanımlarının yazılması ve iş etüdü teknikleri kullanılarak iş gücü ihtiyacının saptanması amaçlı bir projede;

Birinci aşamada, şirketin teknik personelinden proje ekibi oluşturulur ve ekibe, çalışmalar sırasında kullanılacak tekniklerle ilgili eğitim verilir.

İkinci aşamada, iş analiz formu hazırlanarak mevcut her bir kadro unvanından en az bir kişiyle mülakat yapılır. Aynı zamanda projede görev alan çalışanlar iş yüklerini belirlemek üzere emek yoğun süreçlerde zaman ölçümü ve tüm süreçlerde iş örneklemesi yaparlar.

Üçüncü aşamada, gerek mülakat yoluyla ve gerekse süreç zaman verilerinin gözlenmesi ve değerlendirilmesiyle kapsam içi personelle ilgili kadro unvanı tanımları yapılır.

Dördüncü aşamada, yapılan çalışmaların değerlendirilmesiyle kapsam içi çalışanlarla ilgi her bir kadro unvanı için en uygun kadro sayıları (norm kadro) belirlenir.

Beşinci aşamada, iş-zaman çizelgelerinden ve iş analizi çalışmalarından yararlanılarak kapsam dışı personelle ilgili en uygun kadro sayıları (norm kadro) belirlenir.

Altıncı aşamada, proje çalışmaları sırasında elde edilen veriler değerlendirilir ve bir raporla birlikte yönetime sunulur.

Proje Çıktıları:

 • Organizasyon El Kitabı
 • Norm Kadro Kılavuzu
 • Süreç Haritaları
 • Planlı Akışlar İçin Temel Zaman Verileri
 • Plan Dışı Akışlar İçin Kayıp Zaman Payları
 • İyileştirme Önerileri
 • Rapor
TALEP OLUŞTUR

Görüşme ya da gelişim hizmetlerimize katılma taleplerinizi iletin!

Görüşme organizasyonu ya da etkinliğe kayıt için formumuzu doldurabilirsiniz.